ေရႊ

ေသာၾကာေန႕ အာရွေစ်းကြက္မွာ ေဒၚလာ၀ယ္လိုအား ျမင့္တက္ၿပီး ေရႊေစ်းက်ဆင္းသြားခဲ့ပါတယ္…
လက္ယာစြန္းပါတီ အစိုးရျဖစ္လာဖို႕ အခြင့္အလမ္းရွိလာေနတဲ့ ျပင္သစ္ေရြးေကာက္ပဲြ နဲ႕ လာမည့္ အပတ္အတြင္း သမတ ေဒၚနယ္ထရန္႕ႏွင့္ တရုတ္သမတ ဇီဂ်င္းပိုင္
တို႕ရဲ႕ ဖေလာ္ရီဒါ မွာ ေတြ႕ဆံုမႈေတြက ႏိုင္ငံေရးစိုးရိမ္မႈေတြ ရွိလာေနတဲ့ အတြက္ ေရႊေစ်းဟာ သိပ္အမ်ားၾကီး က်သြားမွာမဟုတ္ပါဘူး…

နယူးေယာက္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ဧၿပီလအတြက္ ၾကိဳပိြဳင့္ေရႊေစ်းက တစ္ေအာင္စကို $1240.00 သို႕ 0.40% က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္…

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အညႊန္းကိန္းမွာ 51.8 သို႕ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ခန္႕မွန္းထားေသာ 51.6 ထက္ေက်ာ္လြန္ခဲ့တာပါ

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ေဖေဖၚ၀ါရိလအတြက္ အိမ္ေထာင္စု အသံုးစားရိတ္ မွာ ႏွစ္အလိုက္အရ ခန္႕မွန္းထားေသာ 1.7 % ထက္ 3.8% က်ဆင္းခဲ့သည္။
လအလိုက္ေဖၚျပခ်က္အရ ခန္႕မွန္းထားေသာ 2.5% ျဖစ္ၿပီး ခန္႕မွန္းထားေသာ 0.4% ထက္ျမင့္တက္ခဲ့တာပါ…

ဂ်ပန္၏ ျပည္တြင္း ႏွစ္အလိုက္ စားသံုးသူေစ်းႏံႈး အဓိကအညႊန္းကိန္းမွာ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ ခန္႕မွန္းထားသည့္အတိုင္း 0.2% တြင္ နိမ့္က်လ်က္ရွိေနၿပီး ၊
အလုပ္လက္မဲ့ႏံႈးမွာေတာ့ 3.0% မွ 2.8% သို႕ေလ်ာ့က်ခဲ့ပါသည္။

ေဖေဖၚ၀ါရီလအတြက္ စက္မႈထုတ္လုပ္မႈမ်ာ ခန္႕မွန္းထားေသာ 1.2% မွ 2.0% သုိ႕ လအလိုက္ တိုးတက္မႈျပခ့ဲပါသည္။

ေဒၚလာအညႊန္းကိန္းမွာ ၉ ရက္အတြင္း အျမင့္ဆံုးေစ်းသို႕ ၾကာသပေတးေန႕က ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေသာၾကာေန႕ အာရွေစ်းကြက္တြင္ 100.40 တြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ ေအးေနခဲ့သည္။

ေဒၚလာျဖင့္တန္ဖိုးသတ္မွတ္ထားေသာ ေရႊ မွာ အျခားေငြေၾကးကိုင္ေဆာင္ထားသူမ်ား အတြက္ေတာ့ ေစ်းႏံႈးျမင့္မားလ်က္ ရွိေနပါတယ္…
(ဥပမာ ကမာၻ႕ေစ်းက်ေသာ္လည္း က်ပ္ေငြအားနည္းေနမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေရႊေစ်းမွာ မက်ပဲ ရွိေနတတ္သည္)

FED speakers မ်ားမွ အတိုးႏံႈးတက္ရန္ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အားေကာင္းေသာ အေမရိကန္စီးပြါးေရး ေဒတာမ်ား ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ေဒၚလာမွ ေရႊအေပၚ အေလးသာခဲ့ၿပီး ၾကာသပေတးေန႕က ေရႊေစ်းမွာ နိမ့္က်လ်က္ ရွိေနခဲ့ပါသည္။

အေမရိကန္၏ စီးပြါးေရးဖြ႕ံျဖိဳးမႈကိုျပေသာ GDP မွာ စတုၳ (၃)လပတ္တြင္ ယခင္ထုတ္ျပန္မႈထက္ အားေကာင္းေနေၾကာင္း ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ဌာန မွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။

Cleveland FED’ J Mester မွ အတိုးႏႈံးျမွင့္တင္ရန္ လိုလားေသာ သူမ၏ အျမင္မ်ားကို ၾကာသပေတးေန႕တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

John William အေနျဖင့္ အိမ္ယာေစ်းကြက္ ျပန္လည္အားေကာင္းလာတာဟာ အေမရိကန္စီးပြါးေရးအတြက္ အားေကာင္းလာမႈျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္း ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္…

ျပင္သစ္ေရြးေကာက္ပဲြ နီးကပ္လာေနလို႕ ဥေရာပ စီးပြါးေရးမေရမရာ ျဖစ္လာေနမႈေတြနဲ႕ အီးယူမွ ျဗိတိန္စတင္ထြက္ခြာခဲ့မႈတို႕ေၾကာင့္ ယူရိုတန္ဖိုးက်ဆင္းကာ
ေဒၚလာအားေကာင္းလာေစခဲ့တာေၾကာင့္ အက်ဳိးဆက္အေနနဲ႕ ေရႊအေပၚမွာလည္း ဖိအားသက္ေရာက္ လာေနပါတယ္…

ၤFocus Economics ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အိႏိၵယ အစိုးရ၏ ေငြေၾကးတိုက္ဖ်က္မႈစနစ္မ်ားေၾကာင့္လည္း ေငြေပးေခ်မႈအခက္အခဲမ်ားရွိလာေနၿပီး လာမည့္လအတြင္း ေရႊ အတြက္ ၀ယ္လိုအားကို ထိခိုက္လာႏိုင္ပါသည္။

4 thoughts on “ေရႊ”

Leave a Reply

Your email address will not be published.