Finance အလုပ္ အတြက္ ၾကံဳေတြ႕ရမယ့္ Stress ကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားၾကမလဲ

သင့္ရဲ႕အိမ္မက္ျဖစ္တဲ့ Finance အလုပ္ အတြက္ လူေတြ႕ အင္တာဗ်ဴးသြားေျဖဖူးပါ သလား?

အရမ္းခက္ခဲတဲ့ ေမးခြန္းအေမးခံရခ်ိန္ သင့္ဦးေႏွာက္ထဲဘားမွ စဥ္းစားလို႔မရေတာ့ဘဲ ဘာျပန္ေျဖရမလဲ မသိေတာ့တာမ်ိဳး ၾကံဳဖူးပါသလား?

ဒီတစ္ခါေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အင္တာဗ်ဴးမွာ ၾကံဳေတြ႕ရမယ့္ Stress ကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားၾကမလဲ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္…..

 

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘ႑ာေရး ပါရမီရွင္ေတြကို လိုအပ္လာပါ လိမ့္မယ္

ျမန္မာ့ဘ႑ာေရးေလာက ဆက္လက္ႀကီးထြားလာတာႏွင့္အမွ် ဘဏ္မ်ား၊ Financial Instituteမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ သူတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားကို အလွ်င္အျမန္ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ပါရမီရွင္ေျမာက္မ်ားစြာ ထပ္ငွား ထပ္ခန္႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ Head hunter မ်ားႏွင့္ HR professionals မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အလုပ္ေလွ်ာက္သူ၏ လုပ္ႏိုင္စြမ္းအားကို အကဲျဖတ္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု အေနျဖင့္ အသံုးျပဳၾကပါလိမ္းမည္။ Financial Thutha အေနျဖင့္ သင့္ကို လက္ေတြ႕အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေဝငွေပးျခင္းျဖင့္ ထိုအင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္ ျပတ္ျပတ္သားသားအႏိုင္ရႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးခ်င္ပါသည္။ ဤေဆာင္းပါသည္ Anna Ranieri ေရးေသာ Harvard Business Review မွာေကာက္နႈန္ ကူးယူထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Finance အလုပ္အတြက္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္ Stress ကို ခံစားဖူးပါသလား? သင္တစ္ေယာက္ထဲ မဟုတ္ပါ။

သင္ မခံႏိုင္ေလာက္ေသာ Stress ကို သင့္ရဲ႕ စိတ္ကူယာဥ္ Finance အလုပ္ အတြက္ အင္တာဗ်ဴးမွာ ခံစားရဖူးပါသလား? အဲ့လိုဆိုရင္ေတာ့ သင္တစ္ေယာက္ပဲ အဲ့လိုျဖစ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ လူအမ်ားစုေျပာၾကတာကေတာ့ အလုပ္ေနရာတစ္ခုအတြက္ အင္တာဗ်ဴးခံရျခင္းဟာ အလြန္႔အလြန္ဖိအားမ်ားေသာ အေတြ႕အၾကံဳ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကံေကာင္းစြားပင္ ထိုလူေတြ႕ အင္တာဗ်ဴးမွ ဖိအားကို သင္ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေက်ာ္ျဖတ္ရန္အတြက္ ထိုဖိအားအခ်ိဳ႕သည္ သင့္ကိုအင္တာဗ်ဴးေအာင္ျမင္ေစႏိုင္ေၾကာင္း နားလည္ထားရမည္။ အင္တာဗ်ဴးအတြက္ ေလ့က်င့္ထားျခင္းသည္ ဖိအားအဆင့္ကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ အကယ္၍သင့္ကို ဖိအားက စတင္လႊမ္းမိုးလားၿပီဟု စတင္ခံစားရၿပီဆိုလွ်င္ သူလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ ထိေရာက္သည့္ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားရွိသည္ကိုလည္း နားလည္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအင္တာဗ်ဴးမ်ားကို အႏိုင္ပိုင္းႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္မည့္ ကၽြမး္က်င္မႈမ်ားႏွင့္ သင့္ကို တန္ဆာဆင္ေပးရန္ Financial Thutha အေနျဖင့္ ရည္ရြယ္ပါသည္

အရာအာလံုးဟာ ထိုဖိအားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကြပ္ကဲႏိုင္ျခင္းပါပဲ

သင့္ရဲ႕အိမ္မက္ျဖစ္ေသာ Financial/Accounting အလုပ္တစ္ခုအတြက္ အင္တာဗ်ဴးမွာ သင္သည္ ဖိအား(stress) ကို ေသေသခ်ာခ်ာ ထိန္းခ်ဳပ္ကြပ္ကဲဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ပထမဦးစြာ ဖိအားကို ေကာင္းတဲ့ဘက္က စဥ္းစားပါ။ သုေတသနျပဳသူမ်ားႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ားကမွ နႈိးေဆာ္သည္မွာ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဖိအားပမာဏသည္ အေပါင္းလကၡဏာကိစၥမ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ္လည္း ဖိအားအလြန္မ်ားလွ်င္ေတာ့ ကိုယ္ခႏၶာႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ ႏွစ္ခုစလံုး ၿပိဳလဲသြားေစႏိုင္ပါသည္။ ထိုအရာမွာ သင့္ရဲ႕ ဖိအားကို သင့္ေလွ်ာ္ၿပီး အက်ိဳးရွိမဲ့ အဆင့္ေလာက္မွာသာ ထားရွိႏိုင္ဖို႔ မွ်မွ်တတလုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုသည္ လံုေလာက္သင့္ေလွ်ာ္ေသာ ဖိအားဟာ သင့္ရဲ႕ေရွ႕ကိုလွမ္းတဲ့ေျခလွမ္းကို ကူညီေပးမယ့္ အရာတစ္ခုျဖစ္တယ္ဆိုတာ ျပသေနေသာ အေကာင္းဆံုးဥပမာ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္ ေမးေလ့ရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားပါ

အလုပ္အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မၾကာခဏ ပံုမွန္ေတြ႕ၾကံဳေနၾကအရာ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ထိုပံုမွန္မဟုတ္ေသာ စံသက္မွတ္မႈမရွိေသာ အျပန္အလွန္စကားေျပာျခင္းအတြက္ အျပည့္အဝ ျပင္ဆင္ထားရန္ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သင့္ကို အင္တာဗ်ဴူမည့္သူ ေမးေနၾက ပံုမွန္ေမးခြန္းမ်ားထဲက အခ်ိဳ႕ကို ႀကိဳတင္စဥ္းစားသြားပါ။ ဘ႑ာေရးနဲ႔ ပတ္သတ္ေသာ သင့္ရဲ႕အဓိက ကၽြမ္းက်င္မႈေတြက ဘာေတြလဲ။ ဘ႑ာေရးနဲ႔ ပတ္သတ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈအသစ္ေတြကို သင္ယူႏိုင္ဖို႔ သင့္ကိုယ္သင္ ဘယ္ေလာက္ယံုၾကည္မႈရွိသလဲ။ သင့္ေဖာက္သည္ကို ရရွိႏိုင္ဖို႔ သင့္အားသာခ်က္ေတြက ဘာေတြျဖစ္မလဲလို႔ သင့္ကိုယ္သင္ စဥ္းစားမိပါသလဲ။ သင္ရရွိခဲ့ေသာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ အေရာင္းအဝယ္မ်ား။ မျဖစ္မေနသင့္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကိုေမလာခဲ့ရင္ သင္ဘာေတြေျပာမလဲ။

ထိုသို႔ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္ရမလဲဆိုတာ ေလ့က်င့္ပါ။ သို႔မွသာ ထိုပံုစံမ်ိဳးမ်ားေမးလာေသာအခါ သင္ဘယ္လိုေျပာရ ေျဖရမလဲဆိုတာ သိမွာျဖစ္တယ္။ ထိုေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ ေမးခြန္းမ်ားအတြက္ သင္ေသခ်ာ ေလ့က်င့္ထားၿပီးၿပီဆိုလွ်င္ သင့္ဖိအားအဆင့္ကိုသင္ထိန္ခ်ဳပ္လို႔ရလာႏိုင္ၿပီး မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားေပၚထြက္လာေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ သင့္ကိုယ္သင္ စဥ္းစားရေတာ့မည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ စြမ္းအင္ကိုေတာင္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Financial Thutha အေနျဖင့္ လူတိုင္းကို မွတ္သားထားေစခ်င္တာကေတာ့ အရာအားလံုးမွာ အင္တာဗ်ဴးမွာ ေမးေနၾကေမးခြန္းမ်ားကို ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားၿပီး ေသခ်ာျပင္ဆင္ထားျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

သင္ဘာလုပ္မလဲ။

သင့္ကို အရမ္းခက္ခဲတဲ့ ေမးခြန္းေမးလိုက္ၿပီ။ သင့္ဦးေႏွာက္ထဲမွာ လံုးဝဗလာျဖစ္သြားၿပီ။ သင္ဘာျပန္ေျပာရမွန္း မသိေတာ့ဘူး။ သင္ဘာလုပ္မလဲ။

ခက္ခဲေသာေမးခြန္းမ်ား ပါသည္ျဖစ္ေစ၊ မပါသည္ျဖစ္ေစ၊ ေလးနက္ၿပီး အေရးႀကီးေသာ အင္တာဗ်ဴးမ်ားသည္ ဦးေႏွာက္ကို ရပ္တန္႔သြားေစႏိုင္ေလာက္ေသာ ဖိအားကိုေပးႏိုင္ပါသည္။ သင့္စိတ္ထဲ လံုးဝဗလာျဖစ္သြားမယ္။ သင္ထံုသြားမယ္။ သင္ရွက္ေၾကာက္ၿပီး မ်က္ႏွာပူသြားမယ္။ ဒါဆို သင္ဘာလုပ္မလဲ။ အသက္ျပင္းျပင္းရႉသြင္းလိုက္ပါ။ ေရတစ္ငံုေလာက္ေသာက္လိုက္ပါ။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ေျပာမယ့္အရာမ်ားျပန္စီဖို႔ အခ်ိန္နည္းနည္းေပးလိုက္ပါ။ ပံုမွန္ေမးခြန္းေလးေတြျဖစ္ေနပါေစ ဒီလိုပံုစံမ်ိဳးေလးေတြ ျပန္ေျဖႏိုင္ပါတယ္။ “အယ္၊ ထိုကိစၥအတြက္ ခဏေလာက္ ေပးစဥ္းစားပါ။” သို႔မဟုတ္ “ဒီလိုဆိုလိုတာလား. ….. ” သိုမဟုတ္ “ေမးခြန္းကိုေနာက္ပံုစံတစ္မ်ိဳးနဲ႔ ျပန္ေမးေပးလို႔ရႏိုင္မလား”။ “ကၽြႏ္ုပ္အေျဖသည္ သင္ေမးတဲ့ကိစၥကို ခ်ံဳငံုမိပါရဲ႕လား” ဟူ၍လည္း ေမးႏိုင္ပါေသးသည္။ ထိုေနာက္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ယံုၾကည္မႈကို ျပန္ျမႇင့္တင္လိုက္ပါ။ သင့္ကို အင္တာဗ်ဴးေနသကဲ့သို႔ သင္သည္လည္းထိုအဖြဲ႕အစည္းကို အင္တာဗ်ဴးေနသည္ဆိုတာကို အမွတ္ရၿပီးသင့္စိတ္ကို ျပန္လည္တည္ၿငိမ္လာေစပါ။ ထိုအင္တာဗ်ဴးအေပၚ သင္လည္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသးေသာေၾကာင့္ အလြန္ဖိအားမ်ားလာျခင္းမ်ား လြန္းမိုးခံရျခင္းမ်ား မျဖစ္ပါႏွင့္။

အေကာင္းဆံုးကာကြယ္မႈသည္ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္သည္

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ ေဘာလံုးေလာကမွာလိုပင္ ေျပာေလ့ရွိေသာ စကားတစ္ခြန္းမွာ အေကာင္းဆံုးကာကြယ္မႈသည္ တိုက္ခိုက္မႈ(the best defence is offense) ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ထိုးစစ္ျဖင့္ အႏိုင္ဂိုးမ်ားမ်ား သြင္းယူႏိုင္ဖို႔ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ အလုပ္အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ ဖိအားမ်ားကိုယ့္ကို လႊမ္းမိုးလာျခင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုးအကာအကြယ္မွာ ေလ့က်င့္ျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္တိုက္ထုတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု Financial Thutha မွယံုၾကည္ပါသည္။ သင္ေျပာရမည့္အရာမ်ားကို ႀကိဳတင္ေလ့က်င့္သြားပါ။ သင့္တန္ဖိုး၊ သင့္ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား၊ သင့္စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္ ေနာက္ထပ္အသစ္မ်ားကို သင္ယူဖို႔ ဘယ္ေလာက္ထိ စိတ္အားထက္သန္ေနသလဲဆိုတာကို ကိုယ့္ကိုကိုယ္ သတိျပန္ေပးေနပါ။ ထိုသို႔အားျဖင့္ သင့္ရဲ႕အိမ္မက္ျဖစ္ေသာ ဘ႑ေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အလုပ္ေနရာကို ရွိရန္ အေျခအေနေကာင္းတစ္ခုေပၚ ေရာက္ရွိေနေစမွာျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွလဲ အေကာင္းဆံုးေျဖႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳလိုက္ပါသည္။

Financial Thutha အေနျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဘ႑ာေရး သတင္းမ်ားႏွင့္ အသံုးအနႈန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဝငွေပးသြားပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အသံုးအနႈန္းမ်ားကို ပိုမိုရင္းႏွီးလာၿပီး ပိုေကာင္းသည့္ အလုပ္အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိလာေစပါမည္။ အကယ္၍ ဒီေဆာင္းပါသည္ သင့္အတြက္ အသံုးဝင္ပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ သင့္မိတ္ေဆြမ်ားကိုလည္း ေဝမွ်ေပးပါ။ Financial Thutha ၏ facebook page တြင္လည္း like ႏွင့္ follow လုပ္ေပးပါ။ ဒီေဆာင္းပါးကို သင္ႏွစ္သက္ေၾကာင္း comment ခ်န္ထားႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Financial Thutha ကို ဤကဲ့သို႔ေသာ ေဆာင္းပါမ်ားဆက္ေရးရန္ အားျဖစ္ေစပါသည္။

*** This article is being extracted and referenced Harvard Business Review.https://hbr.org/…/how-to-handle-stress-during-a-job-intervi…
It is being written by Anna Ranieri. Financial Thuta would liketo sincerely thank Harvard Business Review and Anna Ranierias this article has been referenced from these sites. This article has been referenced and copied from Harvard Business Review. Image is fromhttp://www.jobinterviewtools.com/…/job-interview-questions…/. It is from Don Georgevich. Financial Thuta combines these insights from these sources in their analysis. *** Do note that certain parts are written by Financial Thuta. It is also being translated by Financial Thuta. Financial Thuta is sharing the article to encourage financial learning in Myanmar solely for the purpose of learning, This article does not reflect the opinions and recommendations of Financial Thuta. All recommendations are made without guarantee on the part of Financial Thuta. Financial Thuta disclaim any liability in connection with the use of this information.

Unicode

သင့်ရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တဲ့ Finance အလုပ် အတွက် လူတွေ့ အင်တာဗျူးသွားဖြေဖူးပါ သလား?

အရမ်းခက်ခဲတဲ့ မေးခွန်းအမေးခံရချိန် သင့်ဦးနှောက်ထဲဘားမှ စဉ်းစားလို့မရတော့ဘဲ ဘာပြန်ဖြေရမလဲ မသိတော့တာမျိုး ကြုံဖူးပါသလား?

ဒီတစ်ခါတော့ ကျွန်ုပ်တို့ အင်တာဗျူးမှာ ကြုံတွေ့ရမယ့် Stress ကို ဘယ်လိုကျော်လွှားကြမလဲ လေ့လာကြည့်ရအောင်…..

မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘဏ္ဍာရေး ပါရမီရှင်တွေကို လိုအပ်လာပါ လိမ့်မယ်

မြန်မာ့ဘဏ္ဍာရေးလောက ဆက်လက်ကြီးထွားလာတာနှင့်အမျှ ဘဏ်များ၊ Financial Instituteများနှင့် ကုမ္ပဏီများသည် သူတို့၏လုပ်ငန်းများကို အလျှင်အမြန်ဆက်လက်တိုးချဲ့ရမည်ဖြစ်သောကြောင့် နောက်ထပ် ပါရမီရှင်မြောက်များစွာ ထပ်ငှား ထပ်ခန့်ရမည် ဖြစ်သည်။ Head hunter များနှင့် HR professionals များသည် များသောအားဖြင့် အလုပ်လျှောက်သူ၏ လုပ်နိုင်စွမ်းအားကို အကဲဖြတ်သော နည်းလမ်းတစ်ခု အနေဖြင့် အသုံးပြုကြပါလိမ်းမည်။ Financial Thutha အနေဖြင့် သင့်ကို လက်တွေ့အကြံပြုချက်များဝေငှပေးခြင်းဖြင့် ထိုအင်တာဗျူးများတွင် ပြတ်ပြတ်သားသားအနိုင်ရနိုင်အောင် ကူညီပေးချင်ပါသည်။ ဤဆောင်းပါသည် Anna Ranieri ရေးသော Harvard Business Review မှာကောက်နှုန် ကူးယူထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

Finance အလုပ်အတွက် အင်တာဗျူးများတွင် Stress ကို ခံစားဖူးပါသလား? သင်တစ်ယောက်ထဲ မဟုတ်ပါ။

သင် မခံနိုင်လောက်သော Stress ကို သင့်ရဲ့ စိတ်ကူယာဉ် Finance အလုပ် အတွက် အင်တာဗျူးမှာ ခံစားရဖူးပါသလား? အဲ့လိုဆိုရင်တော့ သင်တစ်ယောက်ပဲ အဲ့လိုဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ လူအများစုပြောကြတာကတော့ အလုပ်နေရာတစ်ခုအတွက် အင်တာဗျူးခံရခြင်းဟာ အလွန့်အလွန်ဖိအားများသော အတွေ့အကြုံ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကံကောင်းစွားပင် ထိုလူတွေ့ အင်တာဗျူးမှ ဖိအားကို သင်ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ကျော်ဖြတ်ရန်အတွက် ထိုဖိအားအချို့သည် သင့်ကိုအင်တာဗျူးအောင်မြင်စေနိုင်ကြောင်း နားလည်ထားရမည်။ အင်တာဗျူးအတွက် လေ့ကျင့်ထားခြင်းသည် ဖိအားအဆင့်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ကြောင်းနှင့် အကယ်၍သင့်ကို ဖိအားက စတင်လွှမ်းမိုးလားပြီဟု စတင်ခံစားရပြီဆိုလျှင် သူလုပ်ဆောင်နိုင်မည့် ထိရောက်သည့် တုန့်ပြန်မှုများရှိသည်ကိုလည်း နားလည်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအင်တာဗျူးများကို အနိုင်ပိုင်းနိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်မည့် ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် သင့်ကို တန်ဆာဆင်ပေးရန် Financial Thutha အနေဖြင့် ရည်ရွယ်ပါသည်

အရာအာလုံးဟာ ထိုဖိအားကို ထိထိရောက်ရောက် ကွပ်ကဲနိုင်ခြင်းပါပဲ

သင့်ရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်သော Financial/Accounting အလုပ်တစ်ခုအတွက် အင်တာဗျူးမှာ သင်သည် ဖိအား(stress) ကို သေသေချာချာ ထိန်းချုပ်ကွပ်ကဲဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ပထမဦးစွာ ဖိအားကို ကောင်းတဲ့ဘက်က စဉ်းစားပါ။ သုတေသနပြုသူများနှင့် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်များကမှ နှိုးဆော်သည်မှာ သင့်လျော်သော ဖိအားပမာဏသည် အပေါင်းလက္ခဏာကိစ္စများကို ဖြစ်စေနိုင်သော်လည်း ဖိအားအလွန်များလျှင်တော့ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် စိတ်ဓာတ် နှစ်ခုစလုံး ပြိုလဲသွားစေနိုင်ပါသည်။ ထိုအရာမှာ သင့်ရဲ့ ဖိအားကို သင့်လျှော်ပြီး အကျိုးရှိမဲ့ အဆင့်လောက်မှာသာ ထားရှိနိုင်ဖို့ မျှမျှတတလုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်အင်တာဗျူးတစ်ခုသည် လုံလောက်သင့်လျှော်သော ဖိအားဟာ သင့်ရဲ့ရှေ့ကိုလှမ်းတဲ့ခြေလှမ်းကို ကူညီပေးမယ့် အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြသနေသော အကောင်းဆုံးဥပမာ တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

အလုပ် အင်တာဗျူးများတွင် မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများကို ကြိုတင်စဉ်းစားထားပါ

အလုပ်အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ကျွန်ုပ်တို့ မကြာခဏ ပုံမှန်တွေ့ကြုံနေကြအရာ မဟုတ်သောကြောင့် ထိုပုံမှန်မဟုတ်သော စံသက်မှတ်မှုမရှိသော အပြန်အလှန်စကားပြောခြင်းအတွက် အပြည့်အဝ ပြင်ဆင်ထားရန် အလွန် အရေးကြီးပါသည်။ သင့်ကို အင်တာဗျူူမည့်သူ မေးနေကြ ပုံမှန်မေးခွန်းများထဲက အချို့ကို ကြိုတင်စဉ်းစားသွားပါ။ ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ ပတ်သတ်သော သင့်ရဲ့အဓိက ကျွမ်းကျင်မှုတွေက ဘာတွေလဲ။ ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ ပတ်သတ်သော ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေကို သင်ယူနိုင်ဖို့ သင့်ကိုယ်သင် ဘယ်လောက်ယုံကြည်မှုရှိသလဲ။ သင့်ဖောက်သည်ကို ရရှိနိုင်ဖို့ သင့်အားသာချက်တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲလို့ သင့်ကိုယ်သင် စဉ်းစားမိပါသလဲ။ သင်ရရှိခဲ့သော ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပတ်သတ်သော အောင်မြင်ခဲ့သည့် အရောင်းအဝယ်များ။ မဖြစ်မနေသင့်ရဲ့ အားနည်းချက်တွေကိုမေလာခဲ့ရင် သင်ဘာတွေပြောမလဲ။

ထိုသို့သော မေးခွန်းများကို ဘယ်လိုတုန့်ပြန်ရမလဲဆိုတာ လေ့ကျင့်ပါ။ သို့မှသာ ထိုပုံစံမျိုးများမေးလာသောအခါ သင်ဘယ်လိုပြောရ ဖြေရမလဲဆိုတာ သိမှာဖြစ်တယ်။ ထိုမျှော်လင့်ထားသော မေးခွန်းများအတွက် သင်သေချာ လေ့ကျင့်ထားပြီးပြီဆိုလျှင် သင့်ဖိအားအဆင့်ကိုသင်ထိန်ချုပ်လို့ရလာနိုင်ပြီး မမျှော်လင့်သော တောင်းဆိုမှုများပေါ်ထွက်လာသော အချိန်နှင့် သင့်ကိုယ်သင် စဉ်းစားရတော့မည့်အချိန်များတွင် လိုအပ်သော စွမ်းအင်ကိုတောင် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Financial Thutha အနေဖြင့် လူတိုင်းကို မှတ်သားထားစေချင်တာကတော့ အရာအားလုံးမှာ အင်တာဗျူးမှာ မေးနေကြမေးခွန်းများကို ကြိုတင်စဉ်းစားထားပြီး သေချာပြင်ဆင်ထားခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။

သင်ဘာလုပ်မလဲ။

သင့်ကို အရမ်းခက်ခဲတဲ့ မေးခွန်းမေးလိုက်ပြီ။ သင့်ဦးနှောက်ထဲမှာ လုံးဝဗလာဖြစ်သွားပြီ။ သင်ဘာပြန်ပြောရမှန်း မသိတော့ဘူး။ သင်ဘာလုပ်မလဲ။

ခက်ခဲသောမေးခွန်းများ ပါသည်ဖြစ်စေ၊ မပါသည်ဖြစ်စေ၊ လေးနက်ပြီး အရေးကြီးသော အင်တာဗျူးများသည် ဦးနှောက်ကို ရပ်တန့်သွားစေနိုင်လောက်သော ဖိအားကိုပေးနိုင်ပါသည်။ သင့်စိတ်ထဲ လုံးဝဗလာဖြစ်သွားမယ်။ သင်ထုံသွားမယ်။ သင်ရှက်ကြောက်ပြီး မျက်နှာပူသွားမယ်။ ဒါဆို သင်ဘာလုပ်မလဲ။ အသက်ပြင်းပြင်းရှူသွင်းလိုက်ပါ။ ရေတစ်ငုံလောက်သောက်လိုက်ပါ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြောမယ့်အရာများပြန်စီဖို့ အချိန်နည်းနည်းပေးလိုက်ပါ။ ပုံမှန်မေးခွန်းလေးတွေဖြစ်နေပါစေ ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေ ပြန်ဖြေနိုင်ပါတယ်။ “အယ်၊ ထိုကိစ္စအတွက် ခဏလောက် ပေးစဉ်းစားပါ။” သို့မဟုတ် “ဒီလိုဆိုလိုတာလား. ….. ” သိုမဟုတ် “မေးခွန်းကိုနောက်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ ပြန်မေးပေးလို့ရနိုင်မလား”။ “ကျွန်ုပ်အဖြေသည် သင်မေးတဲ့ကိစ္စကို ချုံငုံမိပါရဲ့လား” ဟူ၍လည်း မေးနိုင်ပါသေးသည်။ ထိုနောက် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုကို ပြန်မြှင့်တင်လိုက်ပါ။ သင့်ကို အင်တာဗျူးနေသကဲ့သို့ သင်သည်လည်းထိုအဖွဲ့အစည်းကို အင်တာဗျူးနေသည်ဆိုတာကို အမှတ်ရပြီးသင့်စိတ်ကို ပြန်လည်တည်ငြိမ်လာစေပါ။ ထိုအင်တာဗျူးအပေါ် သင်လည်း ထိန်းချုပ်နိုင်သေးသောကြောင့် အလွန်ဖိအားများလာခြင်းများ လွန်းမိုးခံရခြင်းများ မဖြစ်ပါနှင့်။

အကောင်းဆုံးကာကွယ်မှုသည် တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်သည်

အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော် ဘောလုံးလောကမှာလိုပင် ပြောလေ့ရှိသော စကားတစ်ခွန်းမှာ အကောင်းဆုံးကာကွယ်မှုသည် တိုက်ခိုက်မှု(the best defence is offense) ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ထိုးစစ်ဖြင့် အနိုင်ဂိုးများများ သွင်းယူနိုင်ဖို့ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် အလုပ်အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် ဖိအားများကိုယ့်ကို လွှမ်းမိုးလာခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးအကာအကွယ်မှာ လေ့ကျင့်ခြင်းဖြင့် ပြန်လည်တိုက်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု Financial Thutha မှယုံကြည်ပါသည်။ သင်ပြောရမည့်အရာများကို ကြိုတင်လေ့ကျင့်သွားပါ။ သင့်တန်ဖိုး၊ သင့်ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ သင့်စွမ်းရည်များနှင့် နောက်ထပ်အသစ်များကို သင်ယူဖို့ ဘယ်လောက်ထိ စိတ်အားထက်သန်နေသလဲဆိုတာကို ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတိပြန်ပေးနေပါ။ ထိုသို့အားဖြင့် သင့်ရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်သော ဘဏ္ဍရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော အလုပ်နေရာကို ရှိရန် အခြေအနေကောင်းတစ်ခုပေါ် ရောက်ရှိနေစေမှာဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှလဲ အကောင်းဆုံးဖြေနိုင်ပါစေကြောင်း ဆန္ဒပြုလိုက်ပါသည်။

Financial Thutha အနေဖြင့် ထိုကဲ့သို့သော ဘဏ္ဍာရေး သတင်းများနှင့် အသုံးအနှုန်းများကို ဆက်လက်ဝေငှပေးသွားပါမည်။ ထို့နောက် ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ဆိုင်သော အသုံးအနှုန်းများကို ပိုမိုရင်းနှီးလာပြီး ပိုကောင်းသည့် အလုပ်အခွင့်အရေးများ ရရှိလာစေပါမည်။ အကယ်၍ ဒီဆောင်းပါသည် သင့်အတွက် အသုံးဝင်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ သင့်မိတ်ဆွေများကိုလည်း ဝေမျှပေးပါ။ Financial Thutha ၏ facebook page တွင်လည်း like နှင့် follow လုပ်ပေးပါ။ ဒီဆောင်းပါးကို သင်နှစ်သက်ကြောင်း comment ချန်ထားနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ Financial Thutha ကို ဤကဲ့သို့သော ဆောင်းပါများဆက်ရေးရန် အားဖြစ်စေပါသည်။

*** This article is being extracted and referenced Harvard Business Review.https://hbr.org/…/how-to-handle-stress-during-a-job-intervi…
It is being written by Anna Ranieri. Financial Thuta would liketo sincerely thank Harvard Business Review and Anna Ranierias this article has been referenced from these sites. This article has been referenced and copied from Harvard Business Review. Image is fromhttp://www.jobinterviewtools.com/…/job-interview-questions…/. It is from Don Georgevich. Financial Thuta combines these insights from these sources in their analysis. *** Do note that certain parts are written by Financial Thuta. It is also being translated by Financial Thuta. Financial Thuta is sharing the article to encourage financial learning in Myanmar solely for the purpose of learning, This article does not reflect the opinions and recommendations of Financial Thuta. All recommendations are made without guarantee on the part of Financial Thuta. Financial Thuta disclaim any liability in connection with the use of this information.

credit – Financial Thutha

Leave a Reply

Your email address will not be published.