Multiple Unit Trading.

Multiple Unit Trading
————————————
Trade တစ္ခုအတြက္ Position အနည္းဆုံး ႏွစ္ခုဖြင့္ျခင္းကုိMultiple Unit Trading ဟုေခၚသည္။ ဥပမာသင္၏ Money Management အရ EURUSD ကုိ 1Lot ဝယ္မည္ဆုိပါစုိ႔။ ၎ Position Size ကုိ
ႏွစ္ခုခြဲကာ 0.5 Lot စီ Position ႏွစ္ခုဝင္ျခင္းကုိ Multiple Unit Tradingဟုေခၚသည္။ အကယ္၍သင္၏ Position Size သည္ 0.2 Lot ဆုိပါက ၎ Position Size ကုိႏွစ္ခုခြဲ၍ 0.1 Lot စီ Position ႏွစ္ခုဝင္ျခင္းကုိ
Multiple Unit Trading ဟုေခၚသည္။ ဆုိလုိသည္မွာ Unit တစ္ခုစီသည္
ပမာဏမည္မ်ွမဆုိျဖစ္ႏုိင္သည္။ ၎ Unit ႏွစ္ခုတြင္ပထမ Position သည္ Trade မိမိလုိခ်င္ေသာဦးတည္ဖက္သုိ႔သြားေသာအခါ ေရတုိအျမတ္အစြန္းယူရန္ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယ Position မွာေရွ႕ဆက္၍သြားေကာင္းသြားမည့္ Trendမွတတ္ႏုိင္သေလာက္အျမတ္ညွစ္ထုတ္
ရန္ျဖစ္သည္။သင္သည္ Day Trader ပင္ျဖစ္ေစ၊ Swing Trader ပင္ျဖစ္ေစ Multiple Unit Trading ကုိသင္၏ Plan တြင္ထည့္သြင္း ထားသင့္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔Tradeတစ္ခုကိုဝင္ေရာက္ သည့္အခါ၊၎Tradeသည္မည္သုိ႔ျဖစ္ေပၚတုိး
တက္လာမည္ကုိမသိႏုိင္ေခ်။ ၎ Trade သည္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုိ ခ်င္ေသာ ဦးတည္ဖက္သုိ႔ ခဏတျဖဳတ္ေရွ႕ ဆက္ၿပီးေနာက္ျပန္လွည့္ သြားျခင္းမ်ိဳးလည္းရွိွိႏုိင္သလုိ၊ ေတာက္ေရွာက္
္ေရွ႕ဆက္ သြားျခင္း မ်ား လည္းရွိႏုိင္သည္။ Multiple Unit Trading သည္ ထုိအေျခအေနႏွစ္ရပ္ကုိကုိင္တြယ္
ရန ္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပထမ Unit
သည္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏တြက္ခ်က္မႈမ်ားမွားယြင္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ကံအေၾကာင္းမလွ၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊အေျခအေနမ်ားသည္ျဖစ္
ေစခ်င္သည့္အတုိင္းျဖစ္မလာေသာအခါ အျမတ္နည္းနည္းယူၿပီး Trade မွလ်င္
ျမန္စြာထြက္ရန္ရည္ရြယ္သည္။ ဒုတိယ Unit သည္အကယ္၍Trendသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုိခ်င္သည့္အတုိင္းျဖစ္ေပၚလာလ်င္ရႏုိင္သမ်ွအျမတ္ကုိညွစ္ထုတ္ႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္သည္။

Kyaw Htay

XAUUSD (Daily)

071217 XAUUSD_D 071217 XAUUSD_D_02

 

 

 

 

 

လက္ရွိေရႊေစ်းသည္ (1263.34) Up Trend ရဲ႕ Support ေနရာကို ေရာက္ရွိေနတယ္။ ၄င္း Up Trend သည္ 2016 ခုႏွစ္ 12 လပိုင္းကေန စတင္ျဖစ္ေပၚထားပါတယ္။ လာမယ့္ ေသာၾကာေန႔မွာလဲ US Non-Farm Payroll Data ထြက္ဖို႔ရွိေနတဲ့အတြက္ သတိျပဳစရာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိေရႊေစ်း၏ လားရာသည္ အထက္ကို Bounce ျဖစ္မလား၊ ေအာက္ကို Break Out ျဖစ္မလား ဆိုတာ ရင္ခုန္စရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ 1286 ၀န္းက်င္ေလာက္ကို ေရာက္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္မိပါတယ္။  က်မယ္ဆိုရင္ေတာ့ 1238.53 ၀န္းက်င္ေလာက္ကို ေရာက္မယ္လို႔ ထင္မိပါတယ္။  Admin အေနနဲ႔ ကေတာ့ အတက္ကို ႀကိဳက္မိပါေၾကာင္း……

 

 

Good Luck All Traders!!!