ဘယ္လိုပင္ တြန္း ခ် ခ်။ 
မက် တ့ဲေရႊ။

(1) Jobs Report

(2) Fed Meeting

(3) Tax Bill စတ့ဲ ျဖစ္ရပ္ျကီးသုံခုကို ေခါင္းေမာ့ျက့ံျက့ံခံျပီး
အခ်ဴ ိးေျပာင္းလာတ့ဲ ေရႊေစ် းဟာ

Monday
ရင္းနီွးျမဳ ပ္နွံသူ လက္ျကီးေစ် းကြက္ SPDR ေရႊရွယ္ယာေစ် းကြက္မွာ 
”မင္း မလိုေတာ့ဘူး သြားေပေရာ့”ဆိုျပီး ထုတ္ေရာင္းခ့ဲလို ေရႊပမာဏ
 ေျခာက္တန္ေက် ာ္။ (-0.80%) ေက် ာ္ က် ဆင္းသြားတ့ဲတိုင္
 ေရႊေစ် းကေတာ့ (6$)ေက် ာ္အတက္ျပျပီး $1261.31 ကို တက္ခ့ဲပါတယ္။

Tuesday
ေငြတိုက္စာခ်ဴ ပ္ Treasury Bonds အတိုးေတြတက္ရင္ ေရႊေစ် းက် တာ။
တနည္း ေရႊကို ေရာင္းထုတ္က် ေလ့ရွိပါတယ္။ဒီကေန့မွာ 10-Year bond
အတိုးဟာ တစ္နွစ္တာအတြင္းမွာ ဒုတိယအျကိမ္အျဖစ္ တစ္ရက္တာ
အမ် ားဆုံးတက္ခ့ဲပါတယ္။ရာခိုင္နုန္းအားျဖင့္ (+2.96%) ရွိျပီး points အားျဖင့္
(+0.0710)
ရွိပါတယ္။သူ့ေရွ့ရက္ကလည္း အတက္ (+1.73%) ရွိပါတယ္။

ဒီတိုင္ ေရႊကေတာ့ မ် ားမ် ား မဟုတ္တ့ဲတိုင္ (+0.35$ ) တက္ပါတယ္။နည္းေပမယ့္
တန္ဘိုးျကီးလွတ့ဲအတက္ေပလား။

Wednesday
မေန့ကေတာ့ Tax Bill ဟာ Donald Trump လက္မွတ္ထိုးယုံအဆင့္ကို ေရာက္ရွိ
ေအာင္ျမင္သြားျပီျဖစ္သလို အိမ္ယာေရာင္းဝယ္မႈ Existing Home Sales ဟာ
(11)
နွစ္အတြင္း အျမင့္ဆုံးျဖစ္ခ့ဲပါတယ္။ဒီအတြက္ ေရႊန့ဲတက္တူ က် ဖက္ျဖစ္တ့ဲ
ဂ် ပန္ယမ္းေငြ JPY ဟာ ( 0.37% ) က် ဆင္းခ့ဲတ့ဲတိုင္
ေရႊကေတာ့ ေလးေဒၚလာနီးပါး အတက္ျပျပန္ပါတယ္။

ဘယ္လို ျဖစ္တာလဲ။ဘာေျကာင့္လဲ။
မေန့ညကပဲ Tax Bill ကို ျကိုဆိုျပီး ဆုေျကးေတြ လုပ္ခလစာေတြ U.S. Firms ေတြက
တိုးျမွင့္ ကုန္ျကျပီ။ထို့အတူ ဒီ Tax Bill ေျကာင့္ တိုးပြားမ် ားျပားလာမယ့္ လိုေငြေတြ။
ရုိက္ထုတ္ရမယ့္ ေဒၚလာေတြအတြက္ အတိုးမ် ားမ် ားတက္ရလိမ့္မယ္လို့ ဆိုကုန္ျကပါျပီ။

ထူးျခားတာကေတာ့
Dec. 1
ကေန Dec.18 ထိ USD/CNY ဟာ ( 6.6090 န့ဲ 6.6088 )အတြင္းမွာပဲ လႈပ္လီ လႈပ္လ့ဲ
ရွိေနရာက တေန့က အတက္( 0.17%) ။မေန့က (0.39%) န့ဲ တရုတ္ယြမ္အတက္ျကမ္းျပ
ခ့ဲသလို ဒီကေန့လည္း ဆက္ျပီး အတက္အားေကာင္းေနတာ ေတြ့ရပါတယ္။
USD/CNY = 6.5678 (-0.0093) at 10:00 a.m.
ျဖစ္ပါတယ္။
တနည္းအားျဖင့္ လက္ရွိေရႊေစ် းတက္ေနျခင္းဟာ
ယြမ္ေငြေစ် းတက္ျခင္းန့ဲအတူ နွစ္ကူးအတြက္ တရုတ္ Chinese ေပါက္ေဖာ္ေတြ
ေရႊဝယ္ေနျကလို့ တက္တ့ဲအတက္လို့ ယူဆရပါတယ္။
ေရရွည္အတက္ဟုတ္/မဟုတ္ေတာ့ မသိနိုင္ေျကာင္းပါဗ် ား။

Leave a Reply

Your email address will not be published.