ပိုက္ဆံရဲ ့သေဘာတရားအမွန္

ပိုက္ဆံရွိရင္နာရီ၀ယ္လို ့ရတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အခ်ိန္ကိုေငြနဲ ့၀ယ္လို ့မရဘူး။

ပိုက္ဆံရွိရင္အေပ်ာ္ရွာလို ့ရတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အခ်စ္ကိုေငြနဲ ့၀ယ္လို ့မရဘူး။

ပိုက္ဆံရွိရင္ အိမ္၀ယ္လို ့ရတယ္၊ ဒါေပမယ ့္နားခိုရာကိုေတာ့ ့ ့၀ယ္လုိ ့မရဘူး။

ပိုက္ဆံရွိရင္စာအုပ္၀ယ္လို ့ရတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ပညာကိုကေတာ့ ့၀ယ္လုိ ့မရဘူး။

ပိုက္ဆံရွိရင္ အာမခံထားလို ့ရတယ္၊ ဒါေပမယ့္ လံုျခံဳမႈကေတာ့ ့၀ယ္လုိ ့မရဘူး။

ပိုက္ဆံရွိရင္ကုတင္၀ယ္လုိ ့ရတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အိပ္ေပ်ာ္ေအာင္ေငြနဲ ့လုပ္လုိ ့မရဘူး။

ပိုက္ဆံရွိရင္ေဆး၀ယ္လို ့ရတယ္၊ ဒါေပမယ့္ က်န္းမာေအာင္ေငြနဲ ့လုပ္လုိ ့မရဘူး။

ပိုက္ဆံရွိရင္ လူရာ၀င္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ လူရိုေသေအာင္ ေငြနဲ ့လုပ္လို ့မရဘူး။

ပုိက္ဆံရွိရင္စားစရာ၀ယ္လို ့ရတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ခံတြင္းလိုက္ေအာင္ေငြနဲ ့လုပ္လို ့မရဘူး။

ပိုက္ဆံရွိရင္ ေသြး၀ယ္လို ့ရတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အသက္ကိုေငြနဲ ့ေပး၀ယ္လုိ ့မရဘူး။

Credit to – Internet Sources
Lily

Leave a Reply

Your email address will not be published.